نام خانوادگی: سخائی نیا

نام: حسین

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی شیمی

 

آدرس پست الکترونیکی :                     indust-res@iauctb.ac.ir

 h.sakhaeinia@iauctb.ac.ir

 

رزومه فارسی