معرفی

دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها به عنوان نقش و عامل کلیدی توسعه علمی و صنعتی کشور محسوب می گردد به گونه ای که حضور دانشجویان و اساتید بصورت کارآموزی و بازدید می تواند در ایجاد ارتباط و انعقاد تفاهم نامه های همکاری های علمی و تحقیقاتی دانشگاه و صنعت مؤثر واقع شود و حتی انجام طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی نیز نقش قابل توجهی در پیشبرد علمی و صنعتی در انجام تحقیقات کاربردی صنایع و سازمانها خواهد داشت و به نوبه خود انجام چنین طرحهایی منجر به تحقیقات هدفمند براساس نیاز صنایع خواهد شد و همچنین دانشگاه ،کارگاهها و دوره های آموزشی تعریف شده ای از طرف صنایع برگزار میکند که در ارتقاء سطح علمی و مهارتی صنایع کاربرد بسزایی دارد و این واحد با ایجاد نمایندگی در شهرک های صنعتی و مراکز و پارک های علم و فناوری می تواند در ایجاد کسب و کار و تجاری سازی اختراعات و نوآوری ومعرفی آنها نقش مشاوره ای و علمی را در توسعه صنعتی بازی کند.