فرمها

الف : فرمها و طرح نامه های جشنواره ها ، مسابقات، همایش ها ، سمینارها و سخنرانی

 فرم برگزاری همایش و جشنواره
 فرمهای شرکت در مسابقات
 طرحنامه برگزاری نمایشگاه
 طرحنامه ویژه کرسی های نوآوری
 فرم درخواست برگزاری سمینار و کنگره

 

ب: فرم های مربوط به مراکز تحقیقاتی

فرم خلاصه مشخصات درخواست تاسیس مرکز تحقیقات

فرم طرح توجیهی تأسیس مرکز تحقیقات

برنامه راهبردی تاسیس مرکز تحقیقات با رویکرد تجاری سازی

فرم برنامه کاری رئیس مرکز تحقیقات

فرم گزارش ارزیابی فعالیت سالانه مرکز تحقیقات

کاربرگ شماره 1- ارزیابی مراکز تحقیقاتی 

 

ج: فرم های مربوط به مرکز رشد

 

د: فرم های قطب های علمی

 فرمهای مربوط به قطب علمی

 

هـ : فلوچارت گردش امور مربوط به دفتر ارتباط با صنعت

- روند ثبت اختراعات

- روند اجرایی طرح های برون دانشگاهی

 

و: سایر 

 فراخوان و فرم تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و دفتر تحقیقات کاربردی فاتب
 فرم خام تفاهم نامه
 مقررات و فرمهای کارآموزی و کارورزی
 طرحنامه وزارت نفت -شماره1
 طرحنامه شرکت ملی نفت ایران -شماره 2

 

ز : فرم های مربوط به شرکت های دانش بنیان

- فرم های مربوط به ایجاد شرکتهای دانش بنیان