استراتژی ها

برنامه راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در زمینه ارتباط با صنعت و جامعه


دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به عنوان واحد سیاست‌گذار و تسهیل‌کننده در دانشگاه و به عنوان واحد مشورتی و هدایت‌گرا برای صنایع شناخته شده و اهداف ذیل را محقق می‌سازد.

چشم انداز (Vision):
کمک به توسعه صنعتی کشور با بهره‌گیری از نتایج علمی – کاربردی تحقیقات

مأموریت (Mission):
ساماندهی، تسهیل و بسط ارتباطات حوزه‌های مختلف دانشگاه با صنایع کشور و تقویت انگیزه محققین دانشگاه در ارائه پژوهشهای کاربردی به منظور توسعه صنعت در راستای نیازهای کشور.

ارزشها:

1. ا عتقاد و التزام به فرهنگ اسلامی، کرامت انسانی و اخلاق در پژوهش .
2- اولویت‌قراردادن ارتقاء پژوهش در رأس امور.
3- اعتقاد و اهمیت به انجام کار گروهی در جوی پویا و خلاق.
4- توجه به نیازهای ذینفعان در امر پژوهش.
5- استفاده از تجارب صاحب‌نظران در ساماندهی به پژوهش و بکارگیری نیروهای متخصص و جوان.
6- مولد ساختن دانشگاه و سعی در تطابق با رشد سریع و جهانی علوم و تکنولوژی.

اهداف کلان (Goals):
-G1 گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت به منظور توسعه علم و فناوری
G1O1- حمایت و گسترش طرحهای مرتبط با صنعت با ترغیب مجریان طرحها و دانشکده در طی سال اول برنامه.
G1O2 - ساماندهی به فعالیتهای دفتر ارتباط با صنعت در جهت تسهیل انجام طرحهای مرتبط با صنعت در طی سال اول برنامه.
-G1O3 نظارت و ارزیابی طرحهای پژوهشی مرتبط با صنعت.
-G1O4 برقراری و گسترش ارتباطات پژوهشی با دستگاهها و نهادهای کشوری متقاضی پژوهش مانند شهرداری، وزات صنایع و وزارت تعاون و ...
-G1O5 برقراری و گسترش ارتباطات پژوهشی با مراکز و نهادهای بین‌المللی

اهداف ویژه فعالیتها

-G1O1حمایت از گسترش طرحهای مرتبط با صنعت با ترغیب مجریان طرح ها در طی سال اول برنامه
-G1O1A1اصلاح دستورالعمل شیوه‌نامه همکاریهای صنعت و دانشگاه.
-G1O1A2تعیین امتیازات ارتقاء هیات علمی مجری طرحهای مرتبط با صنعت.
-G1O1A3پیشنهاد پژوهشگر نمونه در زمینه همکاری با صنعت.
-G1O2ساماندهی به فعالیتهای دفتر ارتباط با صنعت در جهت تسهیل انجام طرحهای مرتبط با صنعت در طی سال اول برنامه
-G1O2A1 جذب نیروی انسانی کافی بمنظور افزایش کارآیی دفتر در طی سال اول برنامه.
-G1O2A2 استفاده از IT جهت اطلاع‌رسانی و پیگیری روند طرحها.

-G1O2A3 تماس مستمر با مجریان طرحها به منظور گزارش بموقع روند پیشرفت طرحها و پیگیری بموقع در خصوص اعتبارات مالی طرحها

-G1O3 نظارت و ارزیابی طرحهای پژوهشی مرتبط با صنعk
-G1O3A1 جمع‌آوری اطلاعات لازم مربوط به پیشرفت کارهای تحقیقاتی جهت تنظیم گزارشات ضروری برای مقامات ذیربط (تشکیل بانک اطلاعاتی).
-G1O3A2 ساماندهی به‌ سوابق موجود از طرح های تحقیقاتی مرتبط با صنعت و تکمیل نواقص.
-G1O4برقراری و گسترش ارتباطات پژوهشی با دستگاهها و نهادهای کشوری متقاضی پژوهش مانند وزارت تعاون، شهرداری، وزارت صنایع و پژوهشکده ها و ...
-G1O5برقراری و گسترش ارتباطات پژوهشی با مراکز و نهادهای بین‌المللی از قبیل دانشگاه های خارجی و مراکز تحقیقاتی خارجی و داخلی و ...
-G1O5A1 معرفی اولویتهای پژوهشی سازمانها و مراکز دولتی و خصوصی به محققین دانشگاه.
-G1O5A2 معرفی پروژه‌های مشترک سازمانهای کارفرما و مورد نیاز اولویتهای تحقیقاتی با دانشگاه و پیگیری مراحل جذب اعتبارات مالی طرحها.
-G1O5A3ساماندهی به وضعیت طرحهای مشترک سازمانهای کارفرما و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
-G1O5A4 برقراری ارتباط درخصوص طرحهای مشترک پژوهشکده ها و نظارت بر انجام طرحها و معرفی طرحهای جدید.