برنامه های عملیاتی

برنامه های عملیاتی و آینده دفتر ارتباط با صنعت و جامعه


طراحی و توسعه ساختار اجرایی مربوط به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه به جهت بسط و پاسخگویی به امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه
- تهیه بانک اطلاعاتی صنایع و اساتید با بررسی و جستجو در پایگاههای اطلاعاتی،اینترنت و همکاری گروه های تخصصی دانشکده ها و بررسی سوابق موجود در طی چند سال اخیر جهت به روز کردن اطلاعات و بهره برداری موثر آن؛
- تقویت و افزایش بازدیدهای علمی ،همایش ها و سمینارهای مورد درخواست دانشکده ها با کمک پایگاه و شبکه اطلاعاتی؛
- تعیین سیستم امتیاز دهی و تشویق اعضاء هیئت علمی و دانشجویان که به عنوان مدیر طرح و همکاران طرح در انجام طرح های تحقیقاتی مشارکت داشتند و انتخاب پژوهشگر نمونه و دانشکده برتر؛
-برقراری و گسترش ارتباطات پژوهشی با سازمانها و نهادهای کشوری با مذاکره و اعزام مسوولین کار گروههای تخصصی و مدیران مسؤول؛
- تشکیل جلسات و سمینارهای هم اندیشی با دانشکده ها و گروهها جهت آشنایی بیشتر با آیین نامه ها و بخشنامه ها و برقراری ارتباط جهت تقویت طرح های تحقیقاتی و بالا بردن سطح آگاهی و انگیزه محققین و دانشگاهیان؛
- تشکیل کار گروههای تخصصی با کمک دانشکده ها با تدوین دستورالعمل ها و برنامه های اجرایی براساس بخشنامه های موجود و محول نمودن اهداف و وظایف کار گروههای تخصصی؛
- توسعه ICT با ایجاد پورتال(سایت پشتیبانی)الکترونیکی برای ارتباط موثر و سریع دانشگاهیان،اساتید،دانشجویان،صنعت و جامعه؛
- بررسی و تهیه نرم افزارهای تخصصی و پشتیبانی اداری ازجمله نرم افزار بانک اطلاعاتی صنایع و اساتید،شبکه های اتوماسیون اداری و پژوهشی؛
- طراحی و توسعۀ ساختار اجرایی دفاتر ارتباط با صنعت و جامعه با توسعۀ نفرات ، تجهیزات و امکانات و اختصاص یک صندوق مالی دفتر ارتباط با صنعت در جهت بهره برداری و تخصیص برای بازدیدهای علمی، طرح های برون دانشگاهی، مراکز رشد، مراکز توسعه و کارآفرینی، سمینار ها و دوره های آموزشی مشترک بین صنایع و دانشگاه و برگزاری جشنواره و نمایشگاه ها و ...
- تجهیز و توسعه مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها جهت توسعه فعالیتها و ارتباط موثر دفتر ارتباط با صنعت با سازمان ها ،صنایع در راستای افزایش طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی ،آموزشی،سمینارها و بازدیدهای علمی و تحقیقاتی