تفاهم نامه های منعقد شده توسط واحد تهران مرکزی

                                                               

عنوان تاریخ انعقاد قرارداد مدت اعتبار
96/7/1 4سال
96/6/26 1 سال
95/7/14 5 سال
95/7/13 3 سال
95/5/23 3 سال
95/5/23 5 سال
95/4/31 3 سال
95/12/1 نامحدود
95/2/15 1 سال
95/1/20 4 سال
95/2/19 2 سال
94/12/15 نامحدود
94/11/28 2 سال
94/11/10 2 سال
94/10/19 3 سال
94/10/1 نامحدود
94/10/2 3 سال
94/9/1 نامحدود
94/8/23 1 سال
92/7/7 3 سال
94/2/16 نامحدود
93 3 سال
93/12/1 نامحدود
93/9/24 4 سال
93/9/21 3 سال
93/9/15 4 سال
93/5/25  
   
92/2/24 4 سال
91/12/15 نامحدود
92/2/1 نامحدود
91/12/15 نامحدود
92/1/1 نا محدود