بخشنامه های قبل از سال 1392

بخشنامه های قبل از سال 1392

موضوع بخشنامه

تاریخ
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی – پژوهشی 1391/12/22
ابلاغ اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر 1391/12/08
اجرای طرح ملی دانش و فناوری بازیافت پساب های شهری، صنعتی  1391/11/04
اعلام برگزاری هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران توسط دانشگاه 1391/11/02
برگزاری گردهمایی سراسری معاونین پژوهشی و فناوری دانشگاه 1391/10/18
ارسال تصویر نامه شورای هماهنگی .... 1391/10/13
جذب نیروی امریه در دانشگاه تهران 1391/10/12
دستورالعمل جدید تکمیل و ارسال فرم کارگروه جذب هیات علمی مشمول 1391/09/25
ارسال دستورالعمل برگزاری کارگاه های علمی – پژوهشی 1391/09/12
جایزه سالیانه بانک توسعه صادرات 1391/06/23
کسب مجوز درخصوص شرکت اتباع خارجی در رویدادهای پژوهشی و فناور 1391/06/23
اولویتهای تحقیقاتی و پژوهشی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 1391/06/20
دستورالعمل تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و صدور مجوز شرکتهای و موسسات دانش بنیان 1391/04/28
تفویض اختیار محدود در انعقادتفاهم نامه های برون سازمانی 1391/04/13
برنامه ریزی منسجم و ساماندهی برگزاری و شرکت در مسابقات 1391/04/04
آیین نامه برگزاری المپیاد مخترعین مشهد 1391/02/10
قرارداد داخلی در اجرای طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی 1390/04/12
دستورالعمل تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 1388//
آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقدومناظره 1388/06/09
آیین نامه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی 1388/02/23
حمایت از اختراعات و اکتشافات 1385/07/27