بخشنامه های بعد از سال ۱۳۹۲

بخشنامه های بعداز سال 1392

موضوع بخشنامه تاریخ بخشنامه
دستوالعمل تکمیلی برگزاری همایشها 1398/8/12
بخشنامه هفته پژوهش درسال 98
...
بخشنامه تعیین حق الزحمه پایه مدرسان دوره ها و کارگاههای آموزشی
1395/11/10
بخشنامه ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه با قابلیت ثبت اختراع یا تجاری شدن 1395/6/15
شیوه نامه اجرائی آئین نامه مالکیت فکری(معنوی)دانشگاه آزاد اسلامی 1395/4/14
پیرو بخشنامه 10/56339- تاسیس شرکت دانش بنیان 1395/01/15
بخشنامه حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی 1394/12/08
بخشنامه اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر 1394/9/17
آیین نامه جدید طرحهای پژوهشی 1394/5/19
موافقت نامه اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاهها 1394/4/7
آیین نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعدادهای برتر و فارغ التحصیلان ممتاز برای ورود به دوره های تحصیلی با لاتر در دانشگاه آزاد اسلامی 1394/3/26
بخشنامه اطلاعات دانشجویان حائز شرایط بهره مندی از جوایز بنیاد ملی نخبگان 1394/1/15
آیین نامه شرکت اعضای هیئت علمی در کارگاهای آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی 1393/12/13
آیین نامه های حمایتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 1393/10/20
بخشنامه هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها ی آموزشی 1393/6/2
آیین نامه  و دستورالعمل برگزاری همایش های علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی 1393/4/9
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایران 1393/3/25
آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور ( با آزمون و بدون آزمون ) 1393/2/10
تفویض برخی اختیارهای شرکت درمسابقه های علمی - پژوهشی، نمایشگاه ها، جشنواره هاوالمپیادها 1392/11/21
جالش هاوضرورت های تحول درنظام اداری کشور 1392/11/08
طرح های تحقیقاتی نیروی انتظامی 1392/11/02
فراخوان مرکزامورپژوهش وآموزش بانک توسعه صادرات ایران 1392/10/30
بخشنامه درخواست اقدامات انجام پذیرفته درزمینه شرکت ها وموسسات دانش بنیان 1392/07/28
شیوه نامه ایجادوحمایت ازشرکت ها وموسسه های دانش بنیاددانشگاه آزاداسلامی(اول) 1392/07/12
شیوه نامه ایجادوحمایت ازشرکت ها وموسسه های دانش بنیاددانشگاه آزاداسلامی(دوم) 1392/07/12
شیوه نامه ایجادوحمایت ازشرکت ها وموسسه های دانش بنیاددانشگاه آزاداسلامی( سوم) 1392/07/12
شیوه نامه ایجادوحمایت ازشرکت ها وموسسه های دانش بنیاددانشگاه آزاداسلامی(چهارم) 1392/07/12
شیوه نامه ایجادوحمایت ازشرکت ها وموسسه های دانش بنیاددانشگاه آزاداسلامی(پنجم) 1392/07/12
بخشنامه شیوه نامه ایجادوحمایت ازشرکت هاوموسسات دانش بنیان دانشگاه آزاد 1392/04/05
مشمولین مدت تعهد خدمت و ادامه تحصیل اعضای هیات علمی مشمول 1392/03/11

 

بخشنامه های طرحهای برون دانشگاهی

1388/2/23
1390/4/12

 

 بخشنامه های مراکز رشد

موضوع بخشنامه تاریخ بخشنامه
دستورالعمل راه اندازی و اداره مراکز رشد واحد های فناورو کارآفرین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی 1398/5/12
بخشنامه قرارداد خرید و تحویل کالای فناورانه 1395/02/27
شیوه نامه پذیرش و استقرارهسته ها و واحدهای فناور مراکز رشد 1395/01/17
آیین نامه اجرائی تأسیس و اداره مراکز رشد 1393/11/15
اساسنامه مراکزرشد 1392/02/18

 

بخشنامه های قطب های علمی

موضوع بخشنامه تاریخ بخشنامه
شیوه نامه تشکیل قطب علمی 93/7/7