بخشنامه ها و فرمهای شرکتهای دانش بنیان

الف : بخشنامه ها

عنوان

شماره بخشنامه

تاریخ بخشنامه

- شیوه نامه اجرایی تأسیس شرکت های دانش بنیان فرهنگی، هنری و اجتماعی

11/1880

95/6/15

- پیرو بخشنامه 10/56339- تاسیس شرکت دانش بنیان

10/478

95/1/15

- بخشنامه شیوه نامه ایجادوحمایت ازشرکت هاوموسسات دانش بنیان دانشگاه آزاد

81/100148

92/4/5

- شیوه نامه ایجادوحمایت ازشرکت ها وموسسه های دانش بنیاددانشگاه آزاداسلامی(اول)

81/404397

92/12/7

- شیوه نامه ایجادوحمایت ازشرکت ها وموسسه های دانش بنیاددانشگاه آزاداسلامی(دوم)

"

"

- شیوه نامه ایجادوحمایت ازشرکت ها وموسسه های دانش بنیاددانشگاه آزاداسلامی( سوم)

"

"

- شیوه نامه ایجادوحمایت ازشرکت ها وموسسه های دانش بنیاددانشگاه آزاداسلامی(چهارم)

"

"

- شیوه نامه ایجادوحمایت ازشرکت ها وموسسه های دانش بنیاددانشگاه آزاداسلامی(پنجم)

"

"

- بخشنامه درخواست اقدامات انجام پذیرفته درزمینه شرکت ها وموسسات دانش بنیان

81/249987

92/7/28